Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ιάκωβος Τσαλίκης: Η θέση του για τις συμπροσευχές με ετερόδοξους

Ιάκωβος Τσαλίκης: Η θέση του για τις συμπροσευχές με ετερόδοξους

«Ό¬ταν έ¬μει¬νε γι¬ά δι¬α¬νυ¬κτέ¬ρευ¬ση στο Μο¬να¬στή¬ρι έ¬νας πα¬πι¬κός, ο Γέ¬ρον¬τας του φέρ¬θη¬κε με α¬γά¬πη. Ο ε¬πι¬σκέ¬πτης ή¬ταν κα¬λο¬προ¬αί¬ρε¬τος και εί¬χε πολ¬λές α¬πο¬ρί¬ες. Ο Γέ¬ρον¬τας του ε¬ξη¬γού¬σε με κα¬λωσύ¬νη και πρα¬ό¬τη¬τα. Τό¬τε το Μο¬να¬στή¬ρι δεν εί¬χε την με¬γά¬λη τρά¬πε¬ζα που έ¬χει τώ¬ρα, και έ¬τρω¬γαν ό¬λοι μα¬ζί (μο¬να¬χοί, κλη¬ρι¬κοί, λα¬ϊ¬κοί) σε μι¬ά μι¬κρή τράπ嬬ζα (τρα¬πε¬ζα¬ρί¬α) στο ι¬σό¬γει¬ο, δί¬πλα στη βρύ¬ση. Εί¬χαν προ¬πο¬ρευ¬θή ό¬λοι οι άλ¬λοι. Κά¬θησαν στην τρά¬πε¬ζα και πε¬ρί¬με¬ναν τον Γέ¬ρον¬τα. Ό¬ταν μπή¬κε ο Γέ¬ρον¬τας μέ¬σα, ό¬λοι ση¬κώ¬θη¬καν α¬πό σε¬βα¬σμό αλ¬λά και γι¬ά να γί¬νη η συ¬νη¬θι¬σμέ¬νη προ¬σευ¬χή της τρα¬πέ¬ζης. Ο Γέ¬ρον¬τας κά¬θησε, εί¬πε και στους άλ¬λους να κα¬θή¬σουν, έ¬κα¬νε το σταυ¬ρό του και άρ¬χι¬σε να τρώ¬η. Ο πα¬πι¬κός ή¬ταν πι¬στός. Παίρ¬νει το λόγο και λέ¬ει στο Γέ¬ρον¬τα: ”Γέροντα, δεν θα κά¬νω¬με προ¬σευ¬χή;”. Και ο Γέ¬ρον¬τας ή¬ρε¬μα του α¬παν¬τά: ”Καλύ¬τε¬ρα να κά¬νω¬με σι¬ω¬πή¬”. Και συ¬νέ¬χι¬σε το φα¬γη¬τό του. Άς κα¬τα¬νο¬ή¬σουν το πνεύ¬μα του α¬γί¬ου Γέ¬ρον¬τος ό¬σοι ε¬πι¬μέ¬νουν στις συμ¬προ¬σευ¬χές με ε¬τε¬ρο¬δό¬ξους».
Πηγή: enromiosini.gr
Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως

Διαβάστηκε 704 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 15:43